مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

دکتر شادعلی توحیدلو

رشته تحصیلی:توسعه کشاورزی

پست الکترونیک: Tohidloo[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4569

فکس: 0


ارتباط با ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-