راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی    
مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

-
4573
دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

فرخ نیا - معصومه
4573


ارتباط با ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-